ධම්මචක්කප්පවත්තන බෞද්ධ විප්ලව සූත්‍රය

මිනිසා

ශිලා ගෝලය, ජල ගෝලය, වායු ගෝලය හා ජෛව ගෝලය සංයුක්ත පෘථිවි ගෝලයෙහි කවර තැනක වාසය කළත්,

කවර වර්ගයකට හෝ ජාතියකට, ගෝත්‍රයකට, කුලයකට, වංශයකට, පරම්පරාවකට, පවුලකට අයත් වූවත්,

කවර වර්ණයක්, රූපයක්, නාමයක්, චර්යාවක් වපරිනාමයක් සහිත වුවත්,

ප්‍රෙවේණි හෞතික හා සමාජ පරිසර, සංස්කෘතික හා කර්ම ශක්ති කවර උරුමයක් ලබා ඇතත්,

උස මහත, පැහැය ඉන්ද්‍රියයන් ඇසුරේ රූපස්කන්ධයෙහිද, චිත්ත චෛතසික ඇසුරේ නාම ස්කන්ධයෙහිද රූප ස්කන්ධයෙන් කවර ස්වභාවයක් සහිත වුවත්,

කවර විශ්වාසයක්, ඇදහීමක්, දැනුමක්, ධර්මයක්, දෘෂ්ඨියක්, මතවාදයක් දැරුවත්,

කවර දැනුමක්, බුද්ධියක් සහිත කවර ශිල්පයක්, ශාස්ත්‍රයක්, සයන්සනික තාක්ෂණයක් දැන සිටියත්,

කවර රජ්‍යයක, සමාජයක, සංගමයක, සංවිධානයක සාමාජිකයකු වුවත්, නොවුවත්,

ධනය, බලය, නිලය, හැකියාව, ගුණය, ශ්‍රම කාර්යක්ෂමතාවය, උපාධිය, සම්මානය, තනතුර, වෘත්තිය ආදියෙහි කවර තරාතිරමක සිටියත්,

රජකු ජනපතියකු වුවත්,

පැවිද්දකු ගිහියකු වුවත්,

ඔබ

හෝමෝාස්ෆියන් සේෆියන් මිනිස් විශේෂීය සත්වයෙකි.

 

ධම්මචක්කප්පවත්තන බෞද්ධ විප්ලව සූත්‍රය 1 කොටස

ධම්මචක්කප්පවත්තන බෞද්ධ විප්ලව සූත්‍රය 2 කොටස

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *